• gu patio II

TARASOWE - UCHYLNO-PRZESUWNE

Dzięki oku­ciom PSK otwierają się przy pro­dukcji drzwi tarasowych ze stan­dardowych pro­fili oki­ennych nowe horyzonty. Innowacyjna tech­nika wózków bieżnych pozwala na sku­teczne i trwałe użyt­kowanie, dzięki precyzji działania, również w wypadku ele­mentów ciężkich. Podczas wie­trzenia w pozycji uchylnej, rozwórki utrzymują skrzydło w pozycji bezpie­cznej. Okucia dla dużych i ciężkich ele­mentów wypo­sażone są dodat­kowo w ste­rowanie wymuszone, które podczas zamykania wspomaga dociskanie skrzydła na całej szerokości. Na podobnej zasadzie wspomagane jest otwieranie.

Okucia przesuwno-uchylne prze­ko­nują lekkością i komfortem porus­zania: jedna klamka ste­ruje wszystkimi pro­ce­sami.

Komfort obsługi jest przy użyciu ste­rowania wymuszonego gwa­ran­towany. Wie­lokrotnie już sprawdzone okucia równolegle przesuwno-uchylne dla ele­mentów o wadze do 150 kg i szerokości skrzydła 1600 mm ofe­rują najwyższy komfort obsługi.